Juridische informatie

Welkom op de website van R-Go-Tools.com. Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden van onze website. We maken u erop attent dat deze voorwaarden af en toe kunnen worden gewijzigd. We raden gebruikers van de site dan ook aan om ze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Algemeen

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van R-Go-Tools.com.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

Onze website kan links bevatten naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Door R-Go-Tools.com per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. R-Go-Tools.com staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid

R-Go-Tools.com is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel voortvloeiend uit de toegang, of het ontbreken van toegang, tot deze website, of van uw vertrouwen op de op deze website geboden informatie, inclusief maar niet beperkt tot virussen waarmee uw computerapparatuur, -software of gegevens kunnen worden besmet, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van R-Go-Tools.com is ontstaan. R-Go-Tools.com is tevens niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van geen of late aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en het verzenden van virussen.

Producten en diensten

Alle door of namens R-Go-Tools.com op deze website verschafte informatie met betrekking tot zijn producten, in de vorm van gegevens of in enige ander vorm, wordt geacht betrouwbare informatie te zijn, maar R-Go-Tools.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing, de verwerking of het gebruik van deze informatie, producten, of de gevolgen daarvan. Op alle producten die worden verkocht door R-Go-Tools.com zijn de algemene verkoopvoorwaarden van R-Go-Tools.com van toepassing.

Toepasselijk recht, jurisdictie

Deze website is toegankelijk vanuit verschillende landen in de gehele wereld. Omdat de wetgeving van elk van deze landen kan verschillen van die van Nederland, geeft u door deze website te bezoeken aan dat u ermee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van deze website of de via deze website verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.